zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých touto cestou pro iniciativu Zálohujme je společnost Mattoni 1873 a.s., a. s., se sídlem: Karlovy Vary,
Horova 3, IČ: 147 06 725, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 71 (dále jen „Mattoni 1873“). Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu do adresy našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu info@zalohujme.cz. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podporuje činnosti či aktivity Mattoni 1873 směřované k iniciativě Zálohujme, zejména formou podpisu elektronické verze Petice Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, „za zavedení centralizovaného systému vratných záloh na PET lahve a plechovky v České republice“ (dále „Petice“). Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Mattoni 1873 o Vás zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, místo bydliště (obec), PSČ, povolání a e-mail.

Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi Mattoni 1873 a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude informování o aktivitách Mattoni 1873 ve spojení s iniciativou Zálohujme nebo o aktuálním vývoji v odpadové legislativě prostřednictvím e-mailu. Předmětem komunikace může být také nabídka produktů a služeb, informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailem) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje budou zpracovávány až do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, maximálně však po dobu 10 let.

Zveřejňování osobních údajů

Subjekt osobních údajů uděluje souhlas s předáním poskytnutých údajů (jméno, příjmení, místo bydliště-obec, PSČ, povolání, e-mail) Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako součást předání Petice, výhradně však jako důkaz toho, že subjekt osobních údajů Petici podepsal. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a elektronické pošty a lze jej vzít kdykoliv zpět, a to zasláním písemného oznámení na emailovou adresu správce info@zalohujme.cz.

Externí zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Mattoni 1873, osobní údaje však pro Mattoni 1873 mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Mattoni 1873 využívá nebo využívat bude.

Poučení o právech subjektu osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle platné legislativy máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a nesprávné osobní údaje blokovat, požadovat po nás omezení jejich zpracování, jejich přenositelnost anebo výmaz, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obrátit a vznést námitku proti jejich zpracování nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.